PODELA OPASNIH MATERIJA
KLASE OPASNIH MATERIJA I NJIHOVE OSNOVNE KARAKTERISTIKE


Klasa 1 - Eksplozivne materije i predmeti

linija za belu pozadinu
Eksplozivne materije, predmeti punjeni eksplozivnim materijama, sredstva za paljenje, vatrometni predmeti i drugi predmeti (u daljem tekstu: eksplozivne materije) su čvrste i tečne hemijske materije koje imaju osobinu da, pod pogodnim spoljnim dejstvom (udar ili trenje), eksplozivnim hemijskim razlaganjem oslobađaju energiju u obliku toplote ili gasova.

U okviru same klase, eksplozivne materije su razvrstane u
6        Razreda (podklasa)1 i to: 1.1  1.2  1.3  1.4.  1.5  i  1.6 i
13      Grupa kompatibilnosti označenih velikim slovima latinice A – S
Broj razreda i slovna oznaka grupe kompatibilnosti čini KLASIFIKACIONI  KOD.                   

01020304

Brojne oznake:  1.4 ; 1.5 ili 1.6 označavaju Broj razreda
*Mesto za grupu kompatibilnosti.
1Po prevodu ADR-a Uprave za transport opasnog tereta pri Ministarstvu saobraćaja

Klasa 2 - Gasovi
linija za belu pozadinu
Zapaljivi gasovi, gasovi pretvoreni u tečnost i gasovi rastvoreni pod pritiskom (u daljem tekstu: gasovi) su materije koje imaju kritičnu temperaturu nižu od 50 °C ili na 50 °C pritisak pare viši od 300 kPa (3 bar).

2.1 - Zapaljivi gasovi
linija za belu pozadinu

0506

Vodonik, Acetilen, Ppropan-butan

2.2 - Nezapaljivi, neotrovni gasovi
linija za belu pozadinu

 
0708

Azot, Argon, Helijum, Neon

2.3 - Otrovni gasovi
linija za belu pozadinu

 
09

Metil-bromid, Insekticid gas,Sulfuril- fluorid

Klasa 3 - Zapaljive tečnosti
linija za belu pozadinu

Zapaljive tečnosti su tečnosti ili smeše tečnosti koje na temperaturi od 50 °C imaju pritisak pare niži od 300 kPa ( 3 bara ), a tačku paljenja nižu od 60 °C.

1011

Nafta i derivati nafte, boje i lakovi, alkoholi, aceton, razređivači,
lepkovi u tečnom stanju, razne vrste kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda, emajli….

Klasa 4.1 - Zapaljive čvrste materije
linija za belu pozadinu

13

Zapaljive čvrste materije su čvrste materije koje, kad su u suvom stanju, mogu lako da se zapale u dodiru sa plamenom ili varnicom (sumpor, celuloid, nitroceluloza, crveni fosfor i dr.), ali nisu sklone samozapaljenju.

Klasa 4.2 - Materije sklone samozapaljenju
linija za belu pozadinu

14

Materije sklone samozapaljenju su materije koje se pale u dodiru sa vazduhom ili vodom bez posredstva drugih materija (beli i žuti fosfor, cinkovi alkili, otpaci, nitrocelulozni filmovi, sirovi pamuk, upotrebljene krpe i dr.).

Klasa 4.3 - Materije koje u dodiru sa vodom stvaraju zapaljive gasove
linija za belu pozadinu

1515 1

Materije koje u dodiru sa vodom stvaraju zapaljive gasove su materije koje u dodiru sa vodom razvijaju gasove koji se pale u dodiru sa plamenom i varnicom (natrijum, kalijum, kalcijum, kalcijum-karbid, alkalni silicidi i dr.).

Klasa 5.1 - Oksidirajuće materije
linija za belu pozadinu

16


Oksidirajuće materije su materije koje, s obzirom na to da same po sebi nisu zapaljive, mogu, dodajući kiseonik, prouzrokovati ili pospešiti zapaljenje druge materije, materijala ili predmeta koji sadrže te materije (hloridi, perflorati, vodeni rastvor vodonik-super-oksida, peroksidi alkalnih metala i njihove smese i dr.).Dakle, od ovih materija pojačan je rizik od zapaljenja

Klasa 5.2 - Organski peroksidi
linija za belu pozadinu

17

Organski peroksidi su organske materije koje sadrže bivalentnu -O-O- strukturu i mogu se smatrati derivatima vodonik peroksida, gde su jedan ili oba vodonikova atoma zamenjeni organskim radikalima. Organski peroksidi skloni su egzotermnom raspadanju na normalnim ili povišenim temperaturama. Raspadanje se može ubrzati zagrevanjem (toplotom), dodirom s nečistoćama (npr. kiselinama, spojevima teških metala, aminima), trenjem ili udarcem. Brzina raspadanja raste s temperaturom i menja se stvaranjem organskog peroksida. Rezultat raspadanja može biti razvoj štetnih ili zapaljivih gasova ili para. Za određene organske perokside treba kontrolisati temperaturu kod prevoza. Neki organski peroksidi mogu se raspadati eksplozivno, posebno ako su u zatvorenoj posudi. To se može sprečiti dodavanjem razređivača ili korišćenjem odgovarajuće ambalaže. Mnogi organski peroksidi snažno gore. Treba izbegavati dodir organskih peroksida s očima. Neki organski peroksidi mogu prouzrokovati ozbiljna oštećenja , čak i posle kratkotrajnog dodira, ili razaranje kože.

Klasa 6.1 - Otrovi
linija za belu pozadinu

18

Toksične materije ili uprošćeno Otrovi, obuhvataju materije za koje se zna, na osnovu iskustva ili u odnosu na rezultate ispitivanja na životinjama, da u srazmerno malim količinama tokom jednog ili kratkotrajnog delovanja mogu štetno delovati na ljudsko zdravlje ili prouzrokovati smrt udisanjem, preko kože ili kroz usta.

Klasa 6.2 - Infektivne materije
linija za belu pozadinu

19

Prema ADR-u, infektivne materije su materije koje su poznate ili se sa sigurnošću očekuje da sadrže patogene materije. Patogene materije objašnjavaju se kao mikroorganizmi (uključujući bakterije, viruse, riketsije, parazite, gljivice) i drugi agensi, kao što su prioni koji prouzrokuju oboljenja ljudi ili životinja.

Razvrstane su kao :

I1 infektivne materije koje utiču na ljude;
I2 infektivne materije koje uteču samo na životinje;
I3 klinički otpad;
I4 biološke materije.

(sveža nesoljena ili usoljena koža, otpaci životinjskog porekla, iznutrice, žlezde, fekalije, klinički -medicinski otpad i dr.). .

Klasa 7 - Radioaktivni materijali
linija za belu pozadinu

Radioaktivni materijal je svaki materijal koji sadrži radionukleide kod kojih i aktivnost koncentracije i ukupna aktivnost u pošiljci prelazi vrednosti karakterističene za svaki materijal posebno.
Kontaminacija je prisustvo radioaktivnih materijala na površini u količini iznad 0.4 Bq/cm2 za beta i gama emitere i manje otrovne alfa emitere, ili 0.04 Bq/cm2 za sve ostale alfa emitere.

2020-220-320-4

Klasa 8 - Korozivne materije
linija za belu pozadinu

21

Pod pojmom klase 8 su materije i predmeti koji sadrže materije koje svojim hemijskim delovanjem napadaju površinu kože ili sluzokože s kojima dolaze u kontakt ili u slučajnom kontaktu mogu oštetiti ili uništiti ostale predmete ili prevozna sredstva. Pojmom ove klase, takođe, su obuhvaćene ostale materije koje stvaraju korozivnu tečnost, samo u prisustvo vode, ili ispuštaju korozivnu paru ili maglu u prisustvu vlage iz vazduha. (sumporna kiselina, azotna kiselina, brom, mravlja kiselina, natrijum-hloroksid i dr.).

Klasa 9 - Ostale opasne materije
linija za belu pozadinu

22

Ostale opasne materije su materije koje za vreme prevoza predstavljaju opasnost, a koje se ne mogu svrstati u klase od 1 do 8 (azbest, suvi led, magnetni materijali, litijumske baterije, otpadni materijali van infektivnih sl.).

*Opasnim materijama smatraju se i sirovine od kojih se proizvode opasne materije i otpad, ako imaju osobine tih materija.

 

 

dobrodosli linija

Idi na vrh