OSPOSOBLJAVANJE RUKOVAOCA OPASNOG TERETA PO ADR PROPISIMA IMPLEMENTIRANIM U NAŠEM ZAKONU I PRAVILNICIMA

linija za belu pozadinu

PRIJAVITE SE ZA OBUKU I POLAGANJE

linija za belu pozadinu

ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA
(„Sl. Glasnik RS“, br. 88/2010)

Iz potrebe usaglašavanja domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim propisima iz ove oblasti inoviran je postojeći Zakon o prevozu opasnih materija novim zakonom koji se sada zove Zakon o transportu opasnog tereta. Objašnjenje nekih pojmova i obaveza vezanih za rukovaoce, kao i kaznene mere date su u ovom izvodu iz zakona, i to :

 

(Čl. 7. tačka 10)
linija za belu pozadinu

Transport opasnog tereta u duhu ovog zakona obuhvata: „ utovar i transport od otpremnog do uputnog mesta, zadržavanje opasnog tereta u vozilu, cisterni i kontejneru prouzrokovano saobraćajnim uslovima pre, u toku i posle transporta, kao i pretovar radi promene vida saobraćaja ili transportnog sredstva i privremeno odlaganje i istovar opasnog tereta.

(Čl. 7. tačka 11)
linija za belu pozadinu

Učesnik u transportu opasnog tereta je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji je : pošiljalac, prevoznik, primalac, utovarač, paker, punilac, korisnik kontejner cisterne ili prenosive cisterne, organizator transporta i davalac usluge pretovara pri promeni vida saobraćaja u transportu opasnog tereta.

(Čl. 7. tačka 9)
linija za belu pozadinu

Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta je lice koje u javnom preduzeću, privrednom društvu, drugom pravnom licu ili kod preduzetnika obavlja poslove kojima se obezbeđuje primena propisa u transportu opasnog tereta, koje ima sertifikat o stručnoj osposobljenosti i koje je poslodavac aktom odredio da obavlja te poslove.

 

(Čl. 21. tačka 3)
linija za belu pozadinu

Savetnik je dužan da „obučava zaposlene koji rukuju opasnim teretom, u skladu sa propisima iz čl. 2. stav 2 ovog zakona.

 

(Član 37)
linija za belu pozadinu

Stručno osposobljavanje učesnika u transportu – RUKOVAOCA - „ Učesnik u transportu opasnog tereta dužan je da lice koje prima u radni odnos na poslove u transportu opasnog tereta stručno osposobi ili da utvrdi da je lice koje prima u radni odnos na poslove u transportu opasnog tereta stručno osposobljeno za obavljanje poslova u transportu opasnog tereta u skladu sa propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i propisima donetim na osnovu ovog zakona.
Ako lice iz stava 1. ovog člana nije stručno osposobljeno, stručno ga osposobljava Savetnik,... Zaposleni koji je stručno osposobljen dužan je da obnovi znanje u periodu koji ne može biti duže od dve godine. Na osnovu osposobljenosti Savetnik mu izdaje Potvrdu o stručnoj osposobljenosti.

Za neizvršavanje ovih zakonskih obaveza predviđene su i kaznene odredbe, kao:

Član 84.
linija za belu pozadinu
Novčanom kaznom od 600.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup PRAVNO LICE – učesnik u transportu opasnog tereta ako:

17) ne sprovede stručno osposobljavanje lica koje prima u radni odnos na poslove u transportu opasnog tereta ili ako primi u radni odnos lice za koje nije utvrdio da je stručno osposobljeno za obavljanje poslova u transportu opasnog tereta (čl. 37.stav 1);

Član 86.
linija za belu pozadinu
Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj PRAVNO LICE – učesnik u transportu opasnog tereta ako....:
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara.

3) zaposleni koji je stručno osposobljen za obavljanje poslova u transportu opasnog tereta ne obnovi znanje u roku od dve godine (čl. 37.stav 3);

Član 89.
linija za belu pozadinu
Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj PREDUZETNIK ako:

20) ne sprovede stručno osposobljavanje lica koje prima u radni odnos na poslove u transportu opasnog tereta ili ako primi u radni odnos lice za koje nije utvrdio da je stručno osposobljeno za obavljanje poslova u transportu opasnog tereta
(čl. 37.stav 1);

linija za belu pozadinu
Osposobljavanje rukovaoca opasnog tereta po ADR propisima implementiranim u našem zakonu i pravilnicimaDakle, nesporna je obaveza obučavanja lica koja tek treba da rade na poslovima sa opasnim teretom; onih koji već rade na tim poslovima kao i onih za koje treba obaviti obnovu znanja u roku koji ne može biti duži od dve godine.
Ko je obuhvaćen obavezom osposobljanja?
Praktično svi oni koji na bilo koji način dolaze u kontakt sa opasnim materijama a rade kao pošiljalac, prevoznik, primalac, utovarač, paker, punilac, korisnik kontejner cisterne ili prenosive cisterne, organizator transporta i davalac usluge pretovara pri promeni vida saobraćaja u transportu opasnog tereta.
Na primer: radnici na benzinskim ili gasnim stanicama, radnici u stovarištima tipa rafinerije, instalacije, magacina, stovarišta koji rade na pretakanju, pretovaru, utovaru – istovaru, lica koja rade u prometu opasnih materija kao što su privremena skladišta ili magacini, stovarišta, prodavnice, streljane i drugi objekti u kojima su materije obuhvaćene listama opasnih materija u količinama koje mogu predstavljati opasnost po ljude, materijalna dobra i/ili životne sredine.
Program osposobljavanja obuhvata upoznavanje sa osnovnim opasnostima i štetnostima, pravila u radu sa tim materijama, načine i mogućnosti utakanja – istakanja, utovara – istovara, dužnosti, obaveze i zabrane na mestima rukovanja, postupke za slučaj prosipanja, požara ili ugrožavanja lica i životne sredine....
Savetnik obavlja osposobljavanje na način primeren programu i realnim uslovima rada za lica koja počinju sa pripremom za rad ili je to već redovna aktivnost. Na osnovu osposobljavanja i provere znanja koja može biti testiranjem ili kombinacijom metoda test – usmeni ispit, Savetnik izdaje Potvrdu o stručnoj osposobljenosti za rukovanje tim materijama (čl. 37).
linija za belu pozadinu

PRAVILNIK o obrascu i roku važenja potvrde o stručnoj osposobljenosti zaposlenog na poslovima u transportu opasnog tereta
Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 42/2013 od 14.5.2013. godine, a stupio je na snagu 22.5.2013.

Za dodatne informacije pišite ili pozovite. 

linija za belu pozadinu
CERTIFIKAT o osposobljenosti za SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA
br. 8/2008 sa vožnošću do 12.05.2013. god.

Certifikat obnovljen 09.04.2013. god., broj ADR 09/14/2013 sa važnošću do 12.05.2018. god.
linija za belu pozadinu

PRIJAVITE SE ZA OBUKU I POLAGANJE

 linija za belu pozadinu

Kontakt osoba: mr Mišo Novićević, dipl. inž.
Tel: +381 63 774 10 40

dobrodosli linija

PRAVILNIK o obrascu i roku važenja potvrde o stručnoj osposobljenosti zaposlenog na poslovima u transportu opasnog tereta možete videti  OVDE

Idi na vrh